LEGISLACIÓ

LEGISLACIÓ CITIS D'APLICACIÓ

Una obligació que emana del Conveni CITIS és l'adopció d'una legislació nacional que permeti aplicar les disposicions del Conveni CITIS i de les Resolucions aprovades per la Conferència de les Parts. Això no impedeix l'adopció de mesures nacionals més estrictes.

En el cas de la Unió Europea, això es realitza a través d'una reglamentació comuna que aplica i desenvolupa el Conveni CITIS complint, a més, amb l'objectiu d'aconseguir una harmonització en tot el territori de la UE.

LEGISLACIÓ INTERNACIONAL

LEGISLACIÓ UE

Espanya aplica directament la legislació de la UE recollida essencialment en els Reglaments (CE) 338/97 i 865/2006. El primer d'ells és la regulació bàsica que assenyala els principis generals i el segon és el Reglament d'aplicació que desenvolupa els seus fonaments. Tots dos han estat modificats per normes posteriors recollint-se totes a continuació, a més del Reglament de suspensions que prohibeix la importació en la UE de determinats espècimens.

Reglament (CE) 338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç (publicat en el DOTZE nº L61 del 03/03/97). La versió d'aquest Reglament consolidat inclou les modificacions següents.

 • Reglament (CE) 1882/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de setembre de 2003, sobre l'adaptació a la Decisió 1999/468/CE del Consell de les disposicions relatives als comitès que assisteixen a la Comissió en l'exercici de les seves competències d'execució previstes en els actes subjectes al procediment establert en l'article 251 del Tractat CE (publicat en el DOL nº L 284 de 31/10/2003).
 • Reglament (CE) 398/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, que modifica el Reglament (CE) 338/97 del Consell relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç quant a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió (publicat en el DOTZE nº 126/5 de 21/05/2009).
 • Reglament (UE) 750/2013, de 29 de juliol de 2013, que modifica el Reglament (CE) 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç (publicat en el DOL nº 212 de 7/08/2013).
 • Reglament (UE) de la Comissió 2021/2280 de 16 de desembre de 2021 que modifica el Reglament (CE) nº 338/97 del Consell i el Reglament (CE) 865/2006 de la Comissió, de 4 de maig de 2006, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 338/97.
 • Reglament (UE) 2023/966 de la Comissió de 15 de maig de 2023 pel qual es modifica el Reglament (CE) n.o 338/97 del Consell a fi de reflectir les esmenes adoptades en la dinovena reunió de la Conferència de les Parts en la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres.

Reglament (CE) 865/2006 de la Comissió, de 4 de maig de 2006, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 338/97 del Consell relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç (publicat en el DOTZE nº L166 de 19/06/2006). La versió d'aquest Reglament consolidat inclou les modificacions següents:

 • Reglament (CE) 100/2008 de la Comissió, de 4 de febrer de 2008, pel qual es modifica, quant a les col·leccions de mostres i determinades formalitats relacionades amb el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, el Reglament (CE) nº 865/2006 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) nº 338/97 del Consell.
 • Reglament (UE) 791/2012 de la Comissió, de 23 d'agost de 2012, que modifica, quant a certs requisits sobre el comerç d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, el Reglament (CE) 865/2006, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 338/97 del Consell (publicat en el DOL nº 242 de 07/09/2012).
 • Reglament d'Execució (UE) 792/2012 de la Comissió, de 23 d'agost de 2012, pel qual s'estableixen disposicions sobre el disseny dels permisos, certificats i altres documents previstos en el Reglament (CE) 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, i es modifica el Reglament (CE) 865/2006 de la Comissió (publicat en el DOL 242 de 07/09/2012).
 • Reglament (UE) de la Comissió 2021/2281 de 16 de desembre de 2021 que modifica el Reglament d'Execució (UE) nº 792/2012 de la Comissió pel que fa a l'addició d'un nou codi d'origen per als vegetals procedents de la producció assistida i canvis connexos.

Reglament d'Execució (UE) 1587/2019 de la Comissió, de 24 de setembre de 2019, pel qual se suspèn la introducció en la Unió d'espècimens de determinades espècies de fauna i flora silvestres (publicat en el DOL nº 248 de 27/09/2019). NOTA: conté les espècies la importació de les quals en la UE està prohibida en l'actualitat.

Reglament (UE) 2019/2117 de la Comissió de 29 de novembre de 2019 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. NOTA: Inclou els nous Annexos A a D adoptats després de la CoP18.

LEGISLACIÓ NACIONAL

Instrument d'adhesió d'Espanya, de 16 de maig de 1986, al Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITIS). (Publicat en el BOE nº 181 de 30/07/1986).

Reial decret 1333/2006, de 21 de novembre, pel qual es regula la destinació dels espècimens decomissats de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres protegides mitjançant el control del seu comerç (publicat en el BOE nº 286 de 30/11/2006). Modificat pel Reial decret 986/2021 (publicat en el BOE nº 295 de 10/12/2021).

Disposició addicional segona de la LLEI 32 2007 de 7 de novembre i modificada al juny de 2017, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici (publicat en el BOE de 28/06/2017). NOTA: estableix les taxes per la gestió i tramitació de permisos i certificats CITIS.

Instrument d'Acceptació de l'Esmena a l'article XXI. de la Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestre (Washington 3 de març de 1973), adoptada a Gaborone el 30 d'abril de 1983 (publicat en el BOE 270 d'11/11/2013).

Reial decret 7/2018, de 12 de gener, pel qual s'estableixen els requisits de documentació, tinença i marcat en matèria de comerç d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, d'acord amb l'establert per la reglamentació de la Unió Europea en aplicació de la Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestre. Modificat pel Reial decret 986/2021 (publicat en el BOE nº 295 de 10/12/2021).

Reial decret 986/2021, de 16 de novembre, pel qual s'estableixen mesures d'aplicació del Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITIS), fet a Washington el 3 de març de 1973, i el Reglament (CE) nº 338/97, del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d'espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç (publicat en el 2021 (BOE nº 295 de 10/12/2021).

Resolució de 21 de novembre de 2022, del Departament de Duanes i Impostos Especials, de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre la forma de declaració dels espècimens subjectes a la normativa del Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (BOE nº 30 de 4/02/2023).

Resolució de 20 de gener de 2023, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Acord d'encàrrec de gestió de l'Agència Estatal d'Administració Tributària al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Secretaria d'Estat de Comerç, per a la realització de les verificacions prèvies al despatx duaner previstes en el Reglament (CE) n.º 338/97, del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d'espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç (BOE nº 23 de 27/01/2023).

Coral gris

LEGISLACIÓ CITIS SANCIONADORA

Els Estats Membres de la Unió Europea, en aplicació del Reglament (CE) 338/97, han de desenvolupar legislacions nacionals que sancionin l'incompliment de les disposicions reglamentàries CITIS. En el cas d'Espanya, la legislació referent a això es troba recollida en les següents disposicions:

 • Llei Orgànica 10-1995, de 23 de novembre de 1995, del Codi Penal (modificada en diverses ocasions). Publicada en el BOE nº 281 de 24/11/1995.
 • Llei Orgànica 12-1995, de 12 de desembre de 1995, de Repressió del Contraban. Publicada en el BOE nº de 297 de 13/12/1995.
 • Reial decret 1649/1998, de 24 de juliol de 1998, per la qual es desenvolupa el Títol II de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de Repressió del Contraban, relatiu a les infraccions administratives de contraban. Publicat en el BOE nº 214 de 07/09/1998.
 • Llei Orgànica 6/2011, de 30 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban. Publicada en el BOE nº 156 de 01/07/2001.