Portal do Servizo de Inspección de especímenes de especies CITES en España

CITES: Convención sobre o comercio internacional de especies ameazadas de fauna e flora silvestres

Os Servizos de Inspección SOIVRE das Direccións Territoriais e Provinciais de Comercio realizarán as verificacións físicas e o control documental dos especímenes de especies CITES e/ou os seus partes e derivados, así como dos especímenes de especies Non CITES que a Aduana considere necesario.

A solicitude das este verificacións realizarase mediante o documento de Inspección de Especies Suxeitas a Control (DIESAC). Dita solicitude poderá realizarse de forma telemática a través da sede electrónica da Secretaría de Estado de Comercio, ou de forma física, no caso de persoas físicas, mediante o enchemento do formulario correspondente.

Así mesmo, respecto das Notificacións de Importación, dado que se trata de declaracións ante a Aduana que non precisan dunha autorización previa, poderán presentarse de forma telemática a través da sede electrónica da Secretaría de Estado de Comercio, ou, de forma física. no caso de persoas físicas, mediante o enchemento do formulario correspondente.