Portal del Servei d'Inspecció d'espècimens d'espècies CITIS a Espanya

CITIS: Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres

Els Serveis d'Inspecció SOIVRE de les Direccions territorials i Provincials de Comerç realitzaran les verificacions físiques i el control documental dels espècimens d'espècies CITIS i/o les seves parts i derivats, així com dels espècimens d'espècies No CITIS que la Duana consideri necessari.

La sol·licitud d'aquestes verificacions es realitzarà mitjançant el document d'Inspecció d'Espècies Subjectes a Control (DIESAC). Aquesta sol·licitud podrà realitzar-se de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Comerç, o de forma física, en el cas de persones físiques, mitjançant l'emplenament del formulari corresponent.

Així mateix, respecte a les Notificacions d'Importació, atès que es tracta de declaracions davant la Duana que no precisen d'una autorització prèvia, podran presentar-se de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Comerç, o, de forma física. en el cas de persones físiques, mitjançant l'emplenament del formulari corresponent.