Documents

Per al comerç internacional d'espècimens d'espècies incloses en els Apèndixs del Conveni CITIS i en els Annexos del Reglament (CE) nº 338/97 es precisen els següents documents:

 • Permís d'importació CITIS: necessari per importar en la Unió Europea (UE) espècimens d'espècies incloses en els Annexos A i B del Reglament (CE) nº 338/97.
 • Permís d'exportació/certificat de re-exportació: necessari per exportar o re-exportar des de la UE espècimens d'espècies incloses en els Annexos A, B o C del Reglament (CE) nº 338/97.
 • Certificat de propietat privada: certificat emès per a mascotes i que permet a un particular viatjar per diversos països durant 3 anys consecutius.
 • Certificat d'exhibició itinerant: certificat emès per a exhibicions itinerants i que permet viatjar per diversos països durant 3 anys consecutius.
 • Notificació d'importació: utilitzat per a la importació d'espècimens d'espècies inclosos en els Annexos C i D del Reglament (CE) nº 338/97. No està subjecta d'una autorització prèvia a l'entrada de la mercaderia en la UE. El document ha de ser emplenat per l'importador (o el seu representant) al moment de la importació. El formulari per a aquest document es compon de dos exemplars:
  • Original (fulla nº 1), de color blanc.
  • Còpia per a l'importador (fulla nº 2), de color groc.
  • Per a espècimens d'espècies incloses en l'Annex C, s'haurà d'aportar, a més, el document acreditatiu de l'origen de la mercaderia (permís/certificat CITIS o certificat d'origen expedit per l'Autoritat administrativa CITIS del país exportador, segons els casos). Per a espècimens de l'Annex D, no serà necessari adjuntar cap document addicional.
  • Aquest tipus de document no requereix el pagament de cap taxa CITIS.
  • Pot accedir a la descàrrega del formularide sol·licitud per a presentació de sol·licituds en persona (en cas de persona física), o presentar-ho a través de la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Comerç.
 • Document d'Inspecció d'Espècies en Comerç CITIS (DIESAC CITIS): necessari per a la inspecció i control documental previ al despatx duaner d'espècimens d'espècies incloses en els Annexos del Reglament (CE) nº 338/97. Al moment de la presentació d'una mercaderia davant una duana espanyola, els Serveis Duaners exigiran aquest Document a l'importador o (re)exportador com a forma d'acreditar que aquesta mercaderia conté els espècimens CITIS emparats pels preceptius documents CITIS a l'entrada o sortida de la UE. La sol·licitud es pot realitzar de forma electrònica o de forma física en el cas de persones físiques.
 • Document d'Inspecció d'Espècies en Comerç no CITIS (DIESAC no CITIS): necessari per a la inspecció i control documental previ al despatx duaner d'aquells espècimens d'espècies no incloses en els Annexos del Reglament (CE) nº 338/97 però que així ho requereixi la Duana. Al moment de la presentació d'una mercaderia davant una duana espanyola, els Serveis Duaners poden sol·licitar aquest Document a l'importador o (re)exportador com a forma d'acreditar que aquesta mercaderia no conté espècimens d'espècies incloses en CITIS. La sol·licitud es pot realitzar de forma electrònica o de forma física en el cas de persones físiques.