Protecció de Dades Personals

Política de Privadesa i Protecció de Dades

El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa és l'entitat responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris als Portals Web i Seus Electròniques.

De conformitat amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, el Ministeri es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Aquest avís legal és aplicable a les pàgines dels Portals Web i Seus Electròniques, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquests llocs, ni als enllaços des d'això llocs amb altres webs.

Recollida de dades personals

A fi de realitzar la prestació de serveis el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa podrà sol·licitar a través de formularis dades personals que amb caràcter general seran tractats d'acord a l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016.

El Ministeri informarà i pot recollir dades de les següents categories de dades personals:

  • Dades identificatives i de contacte (incloses adrecis postals i/o electròniques).
  • Codis o claus d'identificació per a accés i operativa al Portal i la la Calmi electrònica.
  • Dades transaccionals, això és, qualsevol operació, moviment i consulta associat a qualsevol dels serveis i procediments administratius que un usuari mantingui amb el Ministeri.
  • Dades socioeconòmiques i laborals.
  • Dades de representació legal.

Responsables del Tractament

Les dades personals tenen diferents Responsables de Tractament en funció del servei prestat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Finalitats de les activitats de tractament i la seva legitimació:

A través dels Portals Web i Seus Electròniques, no es recullen dades personals sense consentiment exprés. Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en cada procediment o actuació.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat general la gestió, prestació i millora dels serveis i la tramitació dels procediments administratius relacionats amb el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa així com qualsevol altre servei sol·licitat a cada moment per l'usuari i el seguiment i la resposta a les consultes plantejades pels mateixos.

Cada servei ofert pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa pot tenir finalitats addicionals, totes elles justificades, a més de per el consentiment exprés de l'usuari, per la legitimació que al Ministeri li confereixen les Lleis i Normes legals que regulen els serveis oferts i els procediments associats.

Les diferents finalitats addicionals i les seves legitimacions poden consultar-se en l'accés a cadascun dels serveis i procediments oferts pel Ministeri.

Consentiment exprés

Una vegada informat del tipus de dades necessàries per a la prestació dels serveis i procediments administratius associats, les activitats de tractament que es va a realitzar, la seva finalitat i la seva legitimació, es recaptarà el consentiment exprés perquè el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa realitzi les activitats de tractament de les dades personals proporcionades per l'usuari dels serveis.

Destinataris, cessió i transferència de dades

De forma general el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa és l'únic destinatari de les dades recaptades. En cap cas les referides dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és amb el consentiment exprés de l'afectat segons els supòsits previstos per la normativa legal vigent.

Quan el servei prestat o el seu procediment associat inclogui obligacions legals derivades de la legitimació del tractament que requereixin la cessió o transferència a tercers s'indicaran les terceres parteixes destinatàries d'aquestes dades i les finalitats de les seves activitats de tractament.

Es recaptarà el consentiment exprés de l'usuari per a tals cessions i transferències de dades. Es demanarà de forma separada i específica el consentiment quan la transferència de dades sigui internacional.

Període de conservació de les dades:

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per atendre els serveis oferts pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa sobre la base de la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats.

Exercici de drets

L'usuari podrà exercitar a tot moment els drets respecte a les dades subministrades per a qualsevol dels procediments administratius i serveis. Per a això podrà enviar una instància a través del següent enllaç o dirigir-se per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a:

  • Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa
  • Passeig de la Castellana, 162 - 28046 Madrid

També podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, on pot consultar més informació sobre obligacions i drets relatius a la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Queixes i Reclamacions

En exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa quan no estigui satisfet amb la resposta rebuda. Més informació al següent enllaç.

Política de Cookies

El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa utilitza un servei d'analítica web que instal·la cookies temporalment amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per registrar la seva activitat en el lloc web. Una cookie no identifica a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Per navegar pel portal i les seus electròniques del Ministeri no és necessari que permetre la instal·lació d'aquestes cookies. És possible deshabilitar-les directament en el navegador. En cada navegador l'operativa és diferent. En l'ajuda del navegador trobés informació relacionada amb l'ús de les cookies.