Control en Duanes

Comerç internacional d'espècimens d'espècies incloses en els Annexos A i B del Reglament (CE) nº 338/97.

Al moment de la importació, exportació o re-exportació es presentarà la mercaderia juntament amb el permís d'importació, exportació o certificat de re-exportació. En el cas d'importacions, també cal presentar l'original del document CITIS estranger (permís d'exportació o certificat de reexportació del país de procedència). Aquesta documentació ha de presentar-se davant la Duana del primer punt d'introducció en la UE.

Si la importació es realitza directament a Espanya, una vegada que la mercaderia ha arribat físicament i, previ al despatx duaner, es presentarà una sol·licitud d'inspecció en un dels 12 Serveis d'Inspecció SOIVRE de les Direccions territorials i Provincials de Comerç mitjançant el Document d'Inspecció d'Espècies en Comerç (DIESAC CITIS).

Els 12 punts fronterers autoritzats per al comerç internaciones d'espècimens d'espècies CITIS es mostren en el mapa següent:

Puntos fronterizos autorizadso CITES

La Duana ha de diligenciar la casella 27 del permís d'importació, lliurant a l'importador la "còpia per al titular”.

Importació d'espècimens d'espècies incloses en els Annexos C i D del Reglament (CE) nº 338/97

Al moment de la importació, es presentarà la mercaderia juntament amb la Notificació d'importació degudament emplenada i, per a espècimens d'espècies incloses en l'Annex C, l'original del document acreditatiu de l'origen de la mercaderia que correspon a un permís d'exportació o a un certificat d'origen en funció del país de procedència dels espècimens. Aquesta documentació ha de presentar-se davant la Duana del primer punt d'introducció en la UE.

Si la importació es realitza directament a Espanya, una vegada que la mercaderia ha arribat físicament i, previ al despatx duaner, es presentarà una sol·licitud d'inspecció en un dels 12 Serveis d'Inspecció SOIVRE de les Direccions territorials i Provincials de Comerç mitjançant el Document d'Inspecció d'Espècies en Comerç (DIESAC CITIS).

La Duana ha de diligenciar la casella 14 de la Notificació d'Importació, lliurant a l'importador la "còpia destinada a l'importador".

Comerç internacional d'espècimens d'espècies no incloses en els Annexos del Reglament (CE) nº 338/97

A petició de la Duana, l'operador haurà de presentar una sol·licitud d'inspecció en els Serveis d'Inspecció SOIVRE de les Direccions territorials i Provincials de Comerç mitjançant el Document d'Inspecció d'Espècies en Comerç no CITIS (DIESAC no CITIS).

Mincotur